Grad Opatija
Službene stranice

Socijalna skrb i zdravstvo

Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti

OPIS PROGRAMA

Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštita namijenjene su svim građanima Opatije kojima je u datom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama.

Svrha ovog programa je osigurati građanima Opatije viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 33/12.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu ( NN 71/10.), Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Opatije. (Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti)

SOCIJALNO VIJEĆE

Socijalno vijeće Grada Opatije, kao savjetodavno tijelo imenuje gradonačelnik na mandat od četiri godine iz redova predstavnika socijalnih i zdravstvenih ustanova te članova humanitarnih organizacija i udruga koje djeluju na području Grada Opatije.

Predsjednik i članovi Socijalnog vijeća imenovani su Rješenjem gradonačelnika dana 4. kolovoza 2017.godine;

1. ARSEN STANIĆ, dr. med. imenuje se za člana i predsjednika Socijalnog vijeća Grada Opatije.

Za članove Socijalnog vijeća Grada Opatije imenuju se:

2. Mr.sc. ĐANA PAHOR, dr.med.

3. DARKO VARLJEN

4. Mr.sc. SONJA BAČIĆ POŽGAJ, dr. med.

5. ANDREA GRGURINA UKOVIĆ

6. Dr.sc. DINA ŠVERKO

7. MARIJAN HAUPERT, dipl.socijalni radnik

 

 

CILJEVI PROGRAMA ZA 2016. – 2018. GODINU

Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih (osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima kako bi kroz udruge riješili zajednički, jedinstveni cilj, viša razina zdravstvenih usluga za domicilno stanovništvo) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja djece, skrb za djecu s teškoćama u razvoju, briga za bolesne sugrađane).