Grad Opatija
Službene stranice

Shema gradske uprave

Image Map

 

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/11, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), gradonačelnik Grada Opatije donosi

 

P L A N  R A D A

GRADSKE UPRAVE GRADA OPATIJE

U 2017. GODINI

koji obuhvaća planove rada:

  1. Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti
  2. Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša
  3. Upravnog odjela za prostorno uređenje
  4. Ureda Grada

KLASA: 023-01/16-01/08

URBROJ: 2156/01-03/01-16-2

Opatija, 23. prosinac 2016.

 

GRADONAČELNIK:

Ivo Dujmić, ing.


Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini