Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za imenovanje zapovjednika i zamjenika JVP Opatija

Datum: 12.1.2018.

Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) te članka 32. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Opatija, gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje 

 

 

  1. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija (m/ž)
  2. zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija (m/ž)

 

Zapovjednik i zamjenik zapovjednika imenuju se na razdoblje od četiri godine. Ista osoba može biti ponovo imenovana za zapovjednika, odnosno zamjenika zapovjednika.

 

UVJETI:

-       najmanje viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij  ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara,

-       položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-       najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-       da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,

-       tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-       znanje rada na računalu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

-       životopis,

-       dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice),

-       preslika diplome,

-       preslika potvrde o položenome stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

-       dokaz o najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (preslika ugovora o radu, potvrde ili  rješenja o imenovanju i sl.), koje je evidentirano u radnoj knjižici ili potvrdi/elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika radne knjižice sa stranicama o osobnim podacima i podacima o mirovinskom stažu ili preslika potvrde/elektronički zapis tih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

-       preslika uvjerenja/elektroničko uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

-       preslika uvjerenja o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-       izvornik vlastoručno potpisane izjave o znanju rada na računalu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe koje nemaju položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima s tim da ga moraju položiti u roku od jedne godine od imenovanja ili raspoređivanja na te poslove.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokumentaciju sukladno članku 103. stavku 1. navedenog Zakona.

Prijave s navedenim prilozima podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu: Upravno vijeće JVP Opatija, s naznakom "NE OTVARAJ, ZA NATJEČAJ - JVP OPATIJA",

Sv. Florijan 6, 51410 Opatija.

Kandidati s neurednim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnesena, to je moguće učiniti najkasnije do dana isteka natječajnog roka.

Nepravovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Uredna je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Od izabranog kandidata bit će zatraženi izvornici dokumenata koji su priloženi prijavi u obliku preslike.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidatima koji ne budu imenovani, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi, po isteku roka iz članka 41. stavka 3. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97 – ispr., 47/99 -  ispr., i 35/08).

Eventualne dodatne upite moguće je uputiti predsjedniku Upravnog vijeća JVP Opatija, na adresu elektroničke pošte: administracija@vatrogasci-opatija.hr .

 

 

                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                                     Ivo Dujmić, v.r.