Grad Opatija
Službene stranice

Akcijski plan za suzbijenje korupcije

 

Objava svih ugovora

Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije predviđena je mjera “Stvarenje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora koja su tijela javne vlasti zaključili sa pravnim i fizičkim osobama. Temeljem dopisa Ministarstava pravosudja kao nositelja Akcijskog plana na web stranicama svih tijela javne vlasti objavljuje se popis zaključenih ugovora tijela javne vlasti sa pravnim i fizičkim osobama, osim onih koji se vode u registru javne nabave.

2015

2016

 

Objava podataka o danim donacijama

Kao jednu od potvrdi  transparetnosti rada  Grada Opatije, dijelom vezano uz istraživanje Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave u nastavku  su prikazani podaci o iznosima planiranih donacija i sponzorstva za pojedinu proračunsku godinu.

Podaci odnose na rashode proračuna koji se iskazuju na kontima 381 (tekuće donacije) i 382 (kapitalne donacije) sukladno Zakonu o računovodstvu odnosno Računskom planu za proračun i proračunske korisnike pri čemu je takvo računovodstveno prikazivanje šire u odnosu na pojam sponzorstva i donacija koji je obuhvaćen istraživanjem navedenih Ministarstava. Tako su na kontima 381 i 382 knjiženi primjerice transferi  za rad političkih stranaka koje djeluju u Gradskom vijeću sukladno zakonu o finaciranju političkih stranaka. Nadalje na tim su kontima knjiženi i transferi za  finaciranje rada dobrovoljnih vatrogasnih društava I vatrogasnih zajednica za što je obveza definirana Zakonom o vatrogastvu.

Dakle za ovu su potrebu uzeti podaci o rashodima knjiženim na navedenim kontima iako se neki od njih ne bi mogli svrstati pod pojam donacija u kontekstu istraživanja,koji su prikazani u više tablica:

Tako su u tablici Proračun  iskazani podaci o svim planiranim i doznačenim donacijama i sponzorstvima pri čemu su u najvećem broju vidljivi i korisnici tih donacija. Za stavke u kojima korisnici nisu pojedničano vidljivi u tablici Proračun, podaci su dani u posebnim tablicama (Sport, Proračunska rezerva i Pokroviteljstva i sponzorstava).

Radi pojašnjenja ističemo da je najveći broj korisnika donacija unutar pojednih Programa Proračuna Grada Opatije, iskazan u samom Proračunu, a o iznosima donacija za iste odluku donosi Gradsko vijeće kod usvajanja Proračuna u cjelini.  Dakle sam Proračun Grada koji se donosi sadrži podatke o većini planiranih donacija po korisnicima i isti se objavljuje u Službanim novinama te na web stranicama Grada te dostavlja Ministarstvu financija RH te Državnom uredu za reviziju.

Što se tiče načina dodjela donacija i sponzorstva najveći broj se odnosi na Programe javnih potreba u obrazovanju, kulturi, sportu, socijali i zdravstvenoj zaštiti, i dodjeljuju se temeljem provednog javnog poziva. Dio sredstava utvrđuje se temeljem Kriterija sportskog saveza prema Zakonu o sportu odnosno kriterija posebnih komisija i odbora Gradskog vijeća.

 

2013.

2014.

2015.

2016.